REGULAMIN


§1 KONTAKT

 1. Sklep in­ter­ne­to­wy furia.com.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Właścicielem sklepu furia.com.pl jest Spółdzielnia Socjalna FURIA, 63-004 Tulce, ul. Narcyzowa 7.
 3. Na telefony i maile od­po­wia­da­my od poniedziałku do piątku od 10:00 do 14:00.
 4. Dane kon­tak­to­we – tel.: 512 980 255, e-mail: biuro@spoldzielnia-furia.pl.

§2 WAŻNE INFORMACJE

 1. Sklep in­ter­ne­to­wy furia.com.pl prowadzi sprzedaż towarów za po­śred­nic­twem sieci Internet.
 2. W naszym sklepie kupujesz produkt fa­brycz­nie nowy.
 3. Wszyst­kie zdjęcia wy­ko­rzy­sta­ne do opisu towaru w naszym sklepie są Sp. S. FURIA. Wszelkie ko­pio­wa­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie fo­to­gra­fii oraz opisów aukcji do własnego użytku, w tym wy­sta­wia­nia swoich aukcji przy ich użyciu, jest nie­zgod­ne z prawem, bowiem narusza cudzą własność i pry­wat­ność. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, spost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, ko­pio­wa­nie, prze­twa­rza­nie i roz­po­wszech­nia­nie tych ma­te­ria­łów w całości lub w części bez zgody Sp. S. FURIA jest za­bro­nio­ne i stanowi na­ru­sze­nie praw au­tor­skich.
 4. Po złożeniu za­mó­wie­nia Klient otrzy­mu­je e-mailem in­for­ma­cję o jego przy­ję­ciu oraz po­zo­sta­łe nie­zbęd­ne in­for­ma­cje.
 5. Za­pew­nia­my pełne bez­pie­czeń­stwo danych oso­bo­wych Klientów sklepu in­ter­ne­to­we­go furia.com.pl. Za­pew­nia­my pełne bez­pie­czeń­stwo płat­no­ści w sklepie in­ter­ne­to­wym furia.com.pl.
 6. Za­strze­ga­my sobie prawo wy­co­fa­nia pro­duk­tów ze sprze­da­ży w sklepie in­ter­ne­to­wym bez po­da­wa­nia przyczyn.
 7. Za­ku­pio­ny towar może się nie­znacz­nie różnić od przed­sta­wio­ne­go na zdjęciu w sklepie in­ter­ne­to­wym.
 8. Wszelkie dane osobowe, uzyskane w procesie skła­da­nia zamówień, w żadnym wypadku, ani w żadnej formie nie będą ujaw­nia­ne innym osobom ani podmio­tom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych oso­bo­wy­ch”.
 9. Klient do­ko­nu­ją­cy zakupu w sklepie wyraża zgodę na prze­twa­rza­nie swojego adresu e-mail przez Sp. S. FURIA (zgodnie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi Ustawy „O ochronie danych oso­bo­wy­ch” z dnia 29 sierpnia 1997r.).

§3 FORMA PŁATNOŚCI

 1. Nie wysyłamy towarów „za po­bra­nie­m”.
 2. Jedyną formą płatności jest wpłata na konto kwoty, będącej sumą ceny za­ku­pio­nych produktów oraz kosztów wysyłki.
 3. W tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia.
 4. Nr konta do wpłaty 83 1750 0012 0000 0000 2725 5318.
 5. Na wpłatę czekamy 7 dni od daty zakupu. Po tym terminie towar wystawiamy ponownie do sprzedaży.
 6. Możliwy jest odbiór osobisty towaru zamówionego za pośrednictwem sklepu furia.com.pl, w siedzibie Sp. S. FURIA w Poznaniu przy ul. Zgoda 14/1, w dniu i godzinach potwierdzonych u sprzedającego.

§4 KOSZTY WYSYŁKI

 1. Koszty wysyłki ponosi Klient.
 2. Koszt przesyłki uzależniony jest od sposobu dostawy wy­bra­ne­go przez Klienta.
 3. Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy wybranej przez Klienta z opcji dostępnych przy składaniu zamówienia .
 4. Jeżeli wysyłka towaru ma zostać zre­ali­zo­wa­na poza granice Polski, należy uzgodnić koszty prze­sył­ki przed zło­że­niem za­mó­wie­nia.

§4 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Prze­sył­ki wysyłane są możliwie jak naj­szyb­ciej, za­zwy­czaj w ciągu 48 godzin od chwili za­księ­go­wa­nia pie­nię­dzy na koncie Sp. S. FURIA (dotyczy dni ro­bo­czych). W przy­pad­ku zakupu więcej, niż 10 sztuk danego produktu, czas re­ali­za­cji za­mó­wie­nia ustalamy in­dy­wi­du­al­nie. W przypadku zamówień spersonalizowanych (produkty „na zamówienie”) czas re­ali­za­cji za­mó­wie­nia ustalamy in­dy­wi­du­al­nie.
 2. W przy­pad­ku za­ist­nie­nia nie­prze­wi­dzia­nych oko­licz­no­ści dział sprze­da­ży po­wia­do­mi o nich Klienta. W takich sytuacjach czas re­ali­za­cji może wynieść 7-10 dni ro­bo­czych. Są to sytuacje nie­za­leż­ne od ­sprze­daw­cy i spo­ra­dycz­ne.
 3. Na życzenie Klienta in­for­mu­je­my o wysyłce i wpłacie pieniędzy.

§5 ZMIANA ADRESU DOSTAWY

 1. W przy­pad­ku zmiany adresu wysyłki należy ko­niecz­nie i nie­zwłocz­nie po do­ko­na­niu zakupu wysłać do nas e-mail z in­for­ma­cją i wła­ści­wym adresem wysyłki.

§6 ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupujący ma prawo zwrotu nie­na­ru­szo­ne­go towaru (wraz z opa­ko­wa­niem) w ciągu 14 dni od otrzy­ma­nia prze­sył­ki (zgodnie z Ustawą „O ochronie nie­któ­rych praw kon­su­men­tów oraz o od­po­wie­dzial­no­ści wy­rzą­dzo­nej przez produkt nie­bez­piecz­ny” z dnia 2 marca 2000r.).
 2. W przy­pad­ku wymiany wa­dli­we­go towaru koszty prze­sył­ki pokrywa sprze­daw­ca, wy­sy­ła­jąc produkt wolny od wad. W innych przy­pad­kach (na przykład wymiana koloru lub bez podania przy­czy­ny) koszt prze­sył­ki zwra­ca­ne­go lub re­kla­mo­wa­ne­go towaru pokrywa Klient.
 3. Nie przyj­mu­je­my paczek po­bra­nio­wych.
 4. W przy­pad­ku wymiany towaru Kupujący ponosi koszty prze­sył­ki w dwie strony.

§7 PRZYDATNE INFORMACJE

 1. Sp. S. FURIA nie od­po­wia­da za opóź­nie­nia wy­ni­ka­ją­ce z pracy firm realizujących przesyłki.
 2. Jeżeli paczka nie dotarła w ciągu 14 dni od wysyłki, prosimy o kontakt.
 3. Nie od­po­wia­da­my za prze­sył­ki za­gu­bio­ne przez firm realizujących przesyłki . Jeżeli paczka zaginie, po 14 dniach składamy re­kla­ma­cję celem wy­ja­śnie­nia.
 4. Wszelkie rosz­cze­nia co do zwrotu pie­nię­dzy za paczkę za­gu­bio­ną przez firm realizujących przesyłki możliwe są dopiero po za­koń­cze­niu pro­ce­du­ry re­kla­ma­cyj­nej.
 5. Na życzenie Ku­pu­ją­ce­go każdą paczkę można ubez­pie­czyć (Kupujący ponosi koszty ubez­pie­cze­nia).
 6. Przelewy o treści np.: „za torebkę” nic nam nie mówią. Zw­łasz­cza gdy wpłaca osoba o innym nazwisku, niż Kupujący. W takiej sytuacji po­zo­sta­je nam tylko czekać na kontakt ze strony Ku­pu­ją­ce­go.
 7. Do każdego Klienta pod­cho­dzi­my in­dy­wi­du­al­nie, a obsługę staramy się re­ali­zo­wać w zgodzie z naj­wyż­szy­mi stan­dar­da­mi. Naszym głównym celem jest jakość świad­czo­nych usług i za­do­wo­le­nie klienta.